Udostępnianie danych telekomunikacyjnych

 

    Operatorzy publicznej sieci telekomunikacyjnej oraz dostawcy publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych są zobowiązani do gromadzenia ,  udostępniania  i ochrony danych w stanie niezmienionym  na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2004r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2016 r. poz.1489) w szczególności art.180a oraz art.180c.Na podstawie danych  uzyskanych od operatora można ustalić użytkownika wykonującego połączenie telefoniczne oraz  konkretną osobę do której połączenie było adresowane.
Ponadto można określić czas trwania  połączenia, numer, rodzaj  oraz kiedy połączenie zostało wykonane.  Informacje powyższe należą do kategorii „wrażliwe” i podlegają ochronie prawnej ( art.159- Prawo telekomunikacyjne ) w związku z tym przepis art.180e przywoływanej ustawy nakazuje przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu ochronę danych – zachowanie tajemnicy telekomunikacyjnej poprzez stosowanie właściwych środków technicznych i organizacyjnych oraz dostęp do tych danych  osobom upoważnionym .

( czyt. więcej M. Rogalski, Udostępnianie danych telekomunikacyjnych, Przegląd Prawa Publicznego 2019, nr 7-8, s. 27-34. )

 

 

<< wróć