Środki zaskarżenia w aukcji prowadzonej na podstawie przepisów Prawa telekomunikacyjnego w celu rozdysponowania częstotliwości

 

      Aktualnie  na świecie i w Polsce trwa proces rozdysponowywania częstotliwości niezbędnych do świadczenia usług w technologii 5G. Elementem koniecznym do świadczenia usług w tej technologii  jest  odpowiednia infrastruktura. We wszystkich dotychczas organizowanych w Polsce postępowaniach selekcyjnych, zmierzających do wyboru operatora, któremu przydzielone były częstotliwości niezbędne do świadczenia usług, nie była regulowana kwestia związana z wyborem dostawcy infrastruktury niezbędnej do świadczenia usług telekomunikacyjnych. W tym kontekście  po raz pierwszy w przypadku technologii 5G pojawiło się zagadnienie zapewnienia bezpieczeństwa infrastruktury w aspekcie podmiotowym (dostawców infrastruktury telekomunikacyjnej). W związku z tym zasadne jest sformułowanie  pytania dotyczącego  środków zaskarżenia przysługującym podmiotom na poszczególnych etapach prowadzonej aukcji, a także w okresie ją poprzedzającym. Badaniom poddać także  należy w sposób szczególny kwestię,  czy środki zaskarżenia przysługują od aktów lub czynności z zakresu administracji publicznej podejmowanych w okresie poprzedzającym aukcję lub przypadającym na jej rozpoczęcie ?
       Ustawa z dnia 16.07.2004r.- Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.nr.171, poz.1800) reguluje nabywanie dostępnych zasobów częstotliwości na drodze konkursów, przetargów lub aukcji. W ostatnim czasie zostały wprowadzone zmiany do ustawy - Prawo telekomunikacyjne w związku z przygotowaniami do przeprowadzania aukcji. Zmieniony został przepis art. 115 ust. 1 Prawo telekomunikacyjne, który określa, jakie elementy powinna zawierać decyzja rezerwacyjna. Zgodnie z art. 115 ust. 1 pkt 10 Prawo telekomunikacyjne w rezerwacji częstotliwości określa się wymagania dotyczące bezpieczeństwa i integralności infrastruktury telekomunikacyjnej i usług ustalone przez Prezesa UKE z uwzględnieniem rekomendacji i wytycznych ENISA, po zasięgnięciu opinii Kolegium ds. Cyberbezpieczeństwa ,  o którym mowa w art.64 ustawy z 5.07.2018 r. o Krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz.U. z 2018 r. poz. 1369 ze zm.), jeżeli rezerwacja jest dokonywana po przeprowadzeniu aukcji, o której mowa w art.116 ust. 1pkt.2 - Prawo telekomunikacyjne. Kolegium działa przy Radzie Ministrów i jest organem opiniodawczo-doradczym w sprawach cyberbezpieczeństwa oraz działalności w tym zakresie zespołów reagowania na incydenty bezpieczeństwa komputerowego na poziomie krajowym oraz sektorowych zespołów cyberbezpieczeństwa i organów właściwych do spraw cyberbezpieczeństwa. .
Opinia Kolegium wydawana o projekcie decyzji rezerwacyjnej, który to projekt jest następnie przedmiotem postępowania konsultacyjnego, nie jest opinią, o której mowa w art. 106 § 1 k.p.a. Opinia Kolegium nie ma także charakteru decyzji lub postanowienia, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 1–3 p.p.s.a. Na opinię Kolegium (art. 65 ust. 1 pkt 1a Krajowy system cyberbezpieczeństwa), wydaną przed wszczęciem postępowania konsultacyjnego w sprawie warunków aukcji na rozdysponowanie częstotliwości przysługuje jednak skarga zainteresowanemu podmiotowi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Opinia Kolegium stanowi bowiem akt z zakresu administracji publicznej (art. 3 § 2 pkt 4 p.p.s.a.).

Nie przysługuje także skarga, na etapie postępowania konsultacyjnego, na dokumentację aukcyjną wraz z projektem rozstrzygnięcia decyzji w sprawie rezerwacji częstotliwości (art. 118 ust. 2 Prawo telekomunikacyjne.). Z uwagi na charakter postępowania konsultacyjnego, czyli zbieranie stanowisk zainteresowanych podmiotów, których efektem może być zmiana projektu dokumentacji czy decyzji, skarżenie projektu dokumentacji lub decyzji rezerwacyjnej na tym etapie byłoby przedwczesne.

W ogłoszeniu o aukcji, które następuje niezwłocznie po zakończeniu postępowania konsultacyjnego, informuje się o rozpoczęciu aukcji oraz terminie złożenia ofert. Ogłoszenie o aukcji nie ma charakteru decyzji lub postanowienia, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 1–3 p.p.s.a. Na ogłoszenie o aukcji wraz z dokumentacją aukcyjną oraz projektem rozstrzygnięcia decyzji w sprawie rezerwacji częstotliwości (art. 118 ust. 2 p.t.), przysługuje jednak zainteresowanemu podmiotowi skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Ogłoszenie o aukcji stanowi bowiem czynność z zakresu administracji publicznej (art. 3 § 2 pkt 4 p.p.s.a.).

Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego przysługuje na opinię Kolegium jako akt z zakresu administracji publicznej (art. 3 § 2 pkt 4 p.p.s.a.) oraz na ogłoszenie o aukcji jako czynność z zakresu administracji publicznej (art. 3 § 2 pkt 4 p.p.s.a.), ponieważ zarówno opinia Kolegium, jak i ogłoszenie o aukcji, w tym projekt decyzji rezerwacyjnej, są podejmowane w sprawach indywidualnych. Opinia Kolegium i ogłoszenie o aukcji mają także charakter publicznoprawny i dotyczą uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów materialnego prawa administracyjnego. Wreszcie zarówno opinia Kolegium, jak i ogłoszenie o aukcji, nie są podejmowane w ramach postępowania administracyjnego określonego przepisami, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 4 p.p.s.a.

Uczestnikowi aukcji przysługuje także wniosek o unieważnienie aukcji, a od decyzji o unieważnieniu aukcji - wniosek do Prezesa UKE o ponowne rozpatrzenie sprawy. Po wyczerpaniu tego trybu przysługuje skarga do sądu administracyjnego (art. 118d ust. 1-2 p.t.).

Niniejszy tekst jest zmodyfikowaną wersją artykułu , który ukazał się w Business Law Journal t.LXXIV. nr.10/2021(880)

Prof.dr hab. Maciej Rogalski

 

 

<< wróć