Projekt ustawy Prawo komunikacji elektronicznej

 

W związku z wdrażaniem do polskiego porządku prawnego postanowień Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1972 z dnia 11 grudnia 2018 r. ustanawiającej Europejski kodeks łączności elektronicznej („EKŁE”) Ministerstwo Cyfryzacji przygotowało projekt ustawy – Prawo komunikacji elektronicznej z dnia 29 lipca 2020 r. oraz projekt także z 29 lipca 2020 r. ustawy wprowadzającej ustawę – Prawo komunikacji elektronicznej. Proponowane zmiany przepisów posiadają duże znaczenie praktyczne dla funkcjonowania rynku telekomunikacyjnego w zakresie warunków świadczenia usług klientom przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Projektowane przepisy spowodują w szczególności konieczność zastąpienia dotychczasowych dokumentów niezbędnych przy zawieraniu umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych nowymi dokumentami czy wprowadzą zasady przeprowadzania wideoweryfikacji ( czyt. więcej -  artykuł prof. dr hab. Macieja Rogalskiego, Projekt ustawy Prawo komunikacji elektronicznej – zagadnienia wybrane”,  Krytyka prawa. Niezależne studia nad prawem 2021, nr 2, tom 13, s. 130-144 https://journals.kozminski.edu.pl/pl/pub/6220 )

 

 

<< wróć